Pravilnik o povezivanju zemljišnje knjige i knjige položenih ugovora

PRAVILNIK O POVEZIVANJU ZEMLJIŠNE KNJIGE I KNJIGE POLOŽENIH UGOVORA I UPISU VLASNIŠTVA POSEBNOG DIJELA NEKRETNINE (NN 60/10)

Pravilnikom o povezivanju knjige položenih ugovora i zemljišne knjige (NN br. 60/10) koji je stupio na snagu u svibnju 2010. g. uređuje se i detaljnije propisuje postupak povezivanja knjige položenih ugovora i zemljišne knjige.

Zakon o zemljišnim knjigama

Postupak povezivanja knjige položenih ugovora i zemljišne knjige obavezan je za sve zgrade izgrađene prije 01. siječnja 1997. godine.


PREDMET POSTUPKA

Pravilnikom je određeno koje se radnje mogu smatrati predmetom postupka povezivanja, a to je:

 • upis katastarske čestice,
 • upis promjene izgrađenosti,
 • upis posebnih dijelova,
 • upis prava vlasništva na posebnim dijelovima,
 • Pokretanje postupka povezivanja podrazumijeva:
  • prikupljanje potrebne dokumentacije iz ureda za katastar, zemljišne knjige, gradskih ureda i dr.,
  • izradu i potvrđivanje geodetskog elaborata u slučaju da je katastarska čestica formirana u katastru, a promjena nije provedena u zemljišnoj knjizi,
  • prikupljanje vlasničke dokumentacije za vlasnike koji nisu upisani u knjigu položenih ugovora ili zemljišnu knjigu,
  • podnošenje prijedloga za provedbu zemljišnoknjižnom sudu.


POSLOVI UPRAVITELJA U POSTUPKU POVEZIVANJA 

 • pokretanje odgovarajućih upravnih postupaka radi pribavljanja nužne dokumentacije,
 • angažiranje ovlaštenog geometra radi izrade geodetskog elaborata, utvrđivanja katastarske čestice i u svim drugim slučajevima kada je to nužno za postupak povezivanja ili propisano posebnim zakonom,
 • izrada isprave za sud u kojoj će se pobrojati posebni dijelovi nekretnine i nositelji prava na istim,
 • pokretanje sudskog postupka radi upisa posebnih dijelova nekretnine koji će se povezati s odgovarajućim dijelom cijele nekretnine u korist vlasnika posebnih dijelova,
 • zastupanje suvlasnika na raspravama u postupku povezivanja pred nadležnim uprvanim tijelima i sudovima kada je to određene pozitivnim propisima ili odlukama nadležnih tijela.


SKLAPANJA UGOVORA O POSEBNIM POSLOVIMA UPRAVITELJA U POSTUPKU POVEZIVANJA

 • predstavnik suvlasnika potpisuje predmetni ugovor sa upraviteljem u ime svih suvlasnika u zgradi. 


RASPRAVA PRED ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM SUDOM

Pravilnikom je određeno da zemljišnoknjižni sud provodi raspravu u najkraćem mogućem roku.

Na raspravu u postupku povezivanja poziva se upravitelj zgrade i osobe koje nisu upisane kao vlasnici posebnih dijelova u zemljišnoj knjizi odnosno knjizi položenih ugovora.


RJEŠENJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG SUDA

Zemljišnoknjižni sud određuje upis katastarske čestice, zgrade i svih posebnih dijelova u zgradi, kao i vlasništvo na posebnim dijelovima, te zatvaranje poduložaka u knjizi položenih ugovora.

Ukoliko pojedini vlasnici nisu bili upisanu u knjigu položenih ugovora, odnosno zemljišnu knjigu, a u postupku povezivanja nisu dostavili vlasničku dokumentaciju ili dostavljena dokumentacija nije podobna za upis u zemljišnu knjigu, zemljišnoknjižni sud donijet će odluku o upisu na raspravi ili će upisati zadnjeg vlasnika za koji sud nedvojbeno može utvrditi pravo vlasništva.

Kada sud ne može utvrditi pravo vlasništva na posebnom dijelu upisat će vlasništvo Republike Hrvatske.


DOSTAVA RJEŠENJA ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG SUDA

Rješenje doneseno na raspravi dostavlja se upravitelju, a upravitelj dostavlja svakom od suvlasnika preslik predmetnog riješenja sukladnu ugovoru o posebnim poslovima upravitelja u postupku povezivanja.


TROŠKOVI POSTUPKA

Troškove vezane za postupak povezivanja snose svi suvlasnici, a naplaćuju se iz sredstava pričuve zgrade.